Vzdělávání dětí se speciálními vzdělávacími potřebami


Posláním naší mateřské školy je rozvíjet samostatné a zdravě sebevědomé děti cestou přirozené výchovy, položit základy celoživotního vzdělávání všem dětem na základě jejich možností, zájmů, potřeb, talentu. Věnovat náležitou individuální péči dětem se speciálními vzdělávacími potřebami. Společně s rodinou - Pomoz mi, abych to dokázal - připravovat dítě na život ve společnosti.

Obecné cíle:  Poskytovat individuální a skupinovou integraci dětem se speciálními vzdělávacími potřebami

 • od roku 1998 máme zřízenu na návrh ČŠI speciální třídu, do které jsou na návrh MŠ , rodičů, pediatrů, PPP   a SPC zařazovány děti se speciálními vzdělávacími potřebami ( epilepsie, tělesné postižení, kombinované postižení, mentální retardace, lehčí formy PAS, logopedické vady, ADHD).

 • podle  závažnosti zdravotního postižení nebo zdravotního oslabení u dětí v jednotlivém školním roce přijímáme do speciální třídy i děti s těžším zdravotním postižením

 • spolupracujeme s odbornými lékaři, SPC, PPP, logopedkou

 • pracujeme podle ročního plánu školy -“ Pomoz mi, abych to dokázal“ , se stejným denním režimem jako   v jiných třídách, vyhledáváme nové metody práce, které vyhovují integrovaným dětem

 • speciální učební pomůcky doplňujeme podle konkrétní potřeby každý školní rok

 • úzká a důvěrná spolupráce s rodinou, nabídka odborné literatury, ukázky výchovné práce s dětmi, logopedické nápravy, nápravného tělesného cvičení

 • celkový přístup učitelky k dětem: odborné vzdělání, empatie, tvořivost, trpělivost, samostudium, dobrý zdravotní stav

 • ve třídě pracují učitelky, které absolvovaly rozšiřující studium speciální pedagogiky pro předškolní děti  a asistentka pedagoga či osobní asistentka

 • paní učitelky ve všech třídách absolvovaly kurz logopedický asistent

 • podle potřeby jsou děti se zdravotním postižením individuálně integrovány do běžné tříd

 • spolupracujeme se SPC pro tělesně postižené děti, SPC pro děti s kombinovanými vadami, SPCpro děti s řečovými vadami, SPC pro děti s autismem

 • kompenzační pomůcky získáváme podle potřeby jednotlivých dětí z grantů MŠMT


ŽIJEME  S PŘÍRODOU - environmetální vzdělávání

Filozofie naší mateřské školy v rámci rozvoje vzdělávání pro udržitelný rozvoj:

 • Učit se celostně, tzn. všemi rovinami vnímání

 • Rozvíjet jemnou a hrubou motoriku prostřednictvím rozmanitých podnětů a možností pohybu v přírodě

 • Podpořit smyslové vnímání přímou zkušeností

 • Rozvíjet kreativitu a fantazii při využití rozmanitých přírodních prvků

 • Podpořit vědomí sounáležitosti mezi dětmi navzájem a se živou a neživou přírodou

 • Prožít rytmus změn ročních období a přírodních jevů

 • Seznámit se s místem a přírodním prostředím, které je blízké a vytvořit si k němu pozitivní vztah

 • Zažít a poznat rostliny a živočichy v jejich původním životním prostředí, poznat různé ekosystémy

 • Umožnit dětem, aby poznaly své tělesné hranice

 • Prožít ticho a naučit se být citlivější k mluvenému slovuPoznat hodnoty lesního společenství a hodnoty lidské společnosti

Mateřská škola se při vzdělávání pro udržitelný rozvoj věnuje tematickým oblastem a klade si následující otázky:


Člověk a příroda

Co pochází z přírody – zacházíme s přírodními zdroji uvědoměleji?

Jsme na sobě závislí – zdůrazňujeme vztah člověka a přírody?

Hledáme souvislosti – využíváme vybavení školky a příležitosti venku jinak?

Zdraví a udržitelný rozvoj

Je stravování ve školce zdravé pro děti i přírodu?

Věnují se děti otázkám zdravovědy, první pomoci, zdravého životního stylu?

Mají děti možnost pravidelně se pohybovat venku „ za každého počasí?“

Příroda a kultura

Je v činnostech ve školce přítomná a dětmi reflektovaná kulturní a biologická rozmanitost?

Jsou kulturní témata a aktivity propojené s dalšími – ekologickými, ekonomickými, sociálními?

Jsou tradice propojené také s pohledem do budoucnosti?

Komunikace mezi MŠ a rodiči

Jsou rodiče dostatečně informováni o našich záměrech?

Souhlasí rodiče s touto filosofií?

Spolupracují rodiče v oblasti EVVO celistvě?

V přírodě bezpečně

Pracujeme vědomě s riziky při pobytu v přírodě – jaká máme pravidla a opatření?

Jak jsou rodiče informováni o způsobu zajištění bezpečnosti dětí při pobytu v přírodě?

Spolurozhodují děti o způsobech zajištění bezpečnosti při pobytu v přírodě?

Příprava na celoživotní vzdělávání v duchu vzdělávání pro udržitelný rozvoj

Jsou kompetence předškolních dětí rozvíjeny v souladu se vzděláváním pro udržitelný rozvoj – v situacích ze života, podpora kritického myšlení, participace, zodpovědnost, učení zkušeností?

Je navázáno partnerství MŠ se základní školou, na kterém se podílejí i děti?

Ekonomické alternativy

Rozvíjí MŠ některou z forem alternativní ekonomiky – sběr papíru, plastových víček, elektroodpadu, …?

Nabízejí se vyřazené věci k dalšímu použití?

Využívá MŠ spolupráci s ÚP, PMS při zaměstnávání osob na různé pracovní pozice a šetří tak ekonomickou zdroje školy?            


                                                                                           


MAŽORETKY „Hvězdičky“

 

Na mateřské škole Bratří Čapků mají dlouholetou tradici- již od roku 2001.

Jak vznikl název „Hvězdičky?“

Na přehlídce mažoretkových souborů, kterou pořádalo město Česká Lípa v roce 2003, měly dívky na sobě šaty v barvě modré a žluté, proto děvčátka tehdy vymyslela tento název.

Zájmovou aktivitu vede paní učitelka Romana Brožková, zkušenosti získávala postupně, absolvovala mnoho seminářů. Inspirovala jí dcera, která se  rovněž věnovala mažoretkám a společně se účastnily nejrůznějších soutěží a přehlídek.

Paní učitelka začínala s náčiním baton- hůlka, později přidala pom- pony, začala se věnovat zumbatomicu- zumba pro děti. Choreografie si dělá sama, rovněž kostýmy vymýšlí a šije.

Dívky mají mnoho úspěchů, medailí, pohárů a ocenění. Účastnily se Akademií mateřských škol, Májové mažoretky, Ceny starostky města, vystupovaly na městských slavnostech, pravidelně pořádají vystoupení pro mateřské školy, připravují vystoupení pro základní školu Lada, pro rodiče např. na rozloučení s předškoláky, pořádají programy pro seniory v Pečovatelském domě.

Příprava dívek probíhá 1 krát za 14 dní a je přizpůsobena věkovému složení dětí- mladší dívky se seznamují s pohybovými aktivitami spíše formou hry a zábavy, starší slečny se učí základům mažoretkového sportu a pohybu s hůlkou i bez ní. Využívají také pom-pony, míče, švihadla, šátky, kruhy, nově také stuhy.  Vždy je nutné přihlížet k individuálním zvláštnostem a schopnostem dětí.

Cílem je prohlubování hudebního a rytmického cítění, radost z pohybu, dobrá nálada, rozvoj základních pohybových schopností, orientace v prostoru. Získávání kladného vztahu k hudbě a pohybu, prohlubování vztahů mezi dětmi z různých tříd, seznámení s klasickým pohybem a tanečními prvky, koordinace celého těla.

Dívky reprezentují naši mateřskou školu na veřejnosti.

 

LOGOPEDICKÁ PREVENCE

V naší školce se snažíme vytvářet podmínky pro správný vývoj řeči a minimalizovat vznik poruch řeči. Zakládáme si na tom, aby všechny děti nebo alespoň většina z nich vstupovala do 1.třidy ZŠ bez vady řeči. Během celého roku používáme moderní učební aktivity  a logopedické pomůcky, které jsme měli možnost zakoupit z logopedických grantů. Získali jsme tablety,  notebooky a logopedické programy na interaktivní tabuli. Logopedickou prevenci zařazujeme do všech činností během celého dne. Rozvíjíme zrakové vnímání, sluchovou paměť, rytmické cítění, motorické schopnosti, souvislé vyjadřování.

Všechny učitelky absolvovaly kurz „Logopedická asistentka“, absolvují semináře a školení zaměřená na logopedickou prevenci. Rodičům nabízíme individuální poradenskou činnost. V říjnu mají možnost shlédnout ukázku logopedické prevence a zapojit se do činností se svými dětmi. Cílem tohoto setkání je rozšířit povědomí rodičů v oblasti logopedické prevence, poskytnout jim základní informace o zvláštnostech vývoje dětské řeči a vysvětlit rodičům rozdíl mezi logopedickou prevencí a nápravou řeči.

V září u všech dětí provádíme depistáž, která slouží k zmapování chybných hlásek. Na základě tohoto vyšetření je některým  dětem doporučena návštěva klinického logopeda   a vyšetření    v SPC Liberec pro vady řeči. S SPC LB spolupracujeme několik let a do naší MŠ pravidelně dojíždějí pracovnice centra na vyšetření a kontrolu. S dětmi s narušenou komunikační schopností pracujeme i individuálně. Využíváme nově vybavenou logopedickou třídu, kde máme logopedické zrcadlo, knížky, obrázky, stavebnice na rozvoj jemné motoriky, kostky. Děti zde mají látkové sáčky, ve kterých mají své bublifuky, brčka, míčky, zrcátka, peříčka a vše, co umožňuje dětem lépe zvládnout nápravu řeči a obohatit logopedické chvilky. Nápravu řeči začínáme gymnastikou mluvidel, povídáním nad obrázky, opakováním slovíček, vytleskáváním a určováním počátečních písmen, napodobováním zvuků. Děti vyplňují pracovní listy, skládají puzzle. Pro zpestření zařazujeme i „Míčkovou automasáž“, která má velmi široké uplatnění. Pomáhá zharmonizovat tělo, děti se při ní zklidní, uvolní  a masírují si určitou část těla. Pro navození příjemné atmosféry si pouštíme relaxační hudbu               a zapálíme aromalampu s vonnými oleji. Zařazujeme i muzikoterapii, děti rády bubnují na djembe  a rozvíjejí rytmus a sílu.

Správná péče o chrup souvisí i se správnou výslovností, proto každý rok s dětmi navštěvujeme dentální hygienistku. Školku navštěvují i studentky Lékařské fakulty v Hradci Králové, které děti seznamují se správnou péčí o ústní hygienu. 

Správná řeč je velmi důležitá nejen při vstupu do školy, ale i při volbě dalšího povolání. Proto by rodiče neměli podcenit řeč svých dětí a měli by mít na paměti, že čas, který věnují svému dítěti, je pravým projevem jejich lásky k němu a tím nejlepším důkazem, že jim na dítěti opravdu záleží.

 

  
 
Mateřská škola, Česká Lípa, Bratří Čapků 2864, příspěvková organizace