Vzdělávání dětí se speciálními vzdělávacími potřebami


Posláním naší mateřské školy je rozvíjet samostatné a zdravě sebevědomé děti cestou přirozené výchovy, položit základy celoživotního vzdělávání všem dětem na základě jejich možností, zájmů, potřeb, talentu. Věnovat náležitou individuální péči dětem se speciálními vzdělávacími potřebami. Společně s rodinou - Pomoz mi, abych to dokázal - připravovat dítě na život ve společnosti.

Obecné cíle:  Poskytovat individuální a skupinovou integraci dětem se speciálními vzdělávacími potřebami

 • od roku 1998 máme zřízenu na návrh ČŠI speciální třídu, do které jsou na návrh MŠ , rodičů, pediatrů, PPP   a SPC zařazovány děti se speciálními vzdělávacími potřebami (alergie, astma, epilepsie, tělesné postižení, kombinované postižení, zhoršená adaptabilita, mentální retardace, děti ze sociálně znevýhodněného prostředí).

 • podle  závažnosti zdravotního postižení nebo zdravotního oslabení u dětí v jednotlivém školním roce přijímáme do speciální třídy i děti s těžším zdravotním postižením

 • spolupracujeme s odbornými lékaři, SPC, PPP, logopedkou

 • pro každé dítě je vypracován funkční individuální plán , který je společně s SPC a rodinou  pravidelně konzultován a doplňován

 • pracujeme podle ročního plánu školy -“ Pomoz mi, abych to dokázal“ , se stejným denním režimem jako   v jiných třídách, vyhledáváme nové metody práce, které vyhovují integrovaným dětem

 • speciální učební pomůcky doplňujeme podle konkrétní potřeby každý školní rok

 • úzká a důvěrná spolupráce s rodinou, nabídka odborné literatury, ukázky výchovné práce s dětmi, logopedické nápravy, nápravného tělesného cvičení

 • celkový přístup učitelky k dětem: odborné vzdělání, empatie, tvořivost, trpělivost, samostudium, dobrý zdravotní stav

 • ve třídě pracují učitelky, které absolvovaly rozšiřující studium speciální pedagogiky pro předškolní děti  a asistentka pedagoga či osobní asistentka

 • paní učitelky ve všech třídách absolvovaly kurz logopedický asistent

 • podle potřeby jsou děti se zdravotním postižením individuálně integrovány do běžné tříd

 • spolupracujeme se SPC pro tělesně postižené děti, SPC pro děti s kombinovanými vadami, SPCpro děti s řečovými vadami, SPC pro děti s autismem

 • kompenzační pomůcky získáváme podle potřeby jednotlivých dětí z grantů MŠMT


ŽIJEME  S PŘÍRODOU - environmetální vzdělávání

Filozofie naší mateřské školy v rámci rozvoje vzdělávání pro udržitelný rozvoj:

 • Učit se celostně, tzn. všemi rovinami vnímání

 • Rozvíjet jemnou a hrubou motoriku prostřednictvím rozmanitých podnětů a možností pohybu v přírodě

 • Podpořit smyslové vnímání přímou zkušeností

 • Rozvíjet kreativitu a fantazii při využití rozmanitých přírodních prvků

 • Podpořit vědomí sounáležitosti mezi dětmi navzájem a se živou a neživou přírodou

 • Prožít rytmus změn ročních období a přírodních jevů

 • Seznámit se s místem a přírodním prostředím, které je blízké a vytvořit si k němu pozitivní vztah

 • Zažít a poznat rostliny a živočichy v jejich původním životním prostředí, poznat různé ekosystémy

 • Umožnit dětem, aby poznaly své tělesné hranice

 • Prožít ticho a naučit se být citlivější k mluvenému slovuPoznat hodnoty lesního společenství a hodnoty lidské společnosti

Mateřská škola se při vzdělávání pro udržitelný rozvoj věnuje tematickým oblastem a klade si následující otázky:


Člověk a příroda

Co pochází z přírody – zacházíme s přírodními zdroji uvědoměleji?

Jsme na sobě závislí – zdůrazňujeme vztah člověka a přírody?

Hledáme souvislosti – využíváme vybavení školky a příležitosti venku jinak?

Zdraví a udržitelný rozvoj

Je stravování ve školce zdravé pro děti i přírodu?

Věnují se děti otázkám zdravovědy, první pomoci, zdravého životního stylu?

Mají děti možnost pravidelně se pohybovat venku „ za každého počasí?“

Příroda a kultura

Je v činnostech ve školce přítomná a dětmi reflektovaná kulturní a biologická rozmanitost?

Jsou kulturní témata a aktivity propojené s dalšími – ekologickými, ekonomickými, sociálními?

Jsou tradice propojené také s pohledem do budoucnosti?

Komunikace mezi MŠ a rodiči

Jsou rodiče dostatečně informováni o našich záměrech?

Souhlasí rodiče s touto filosofií?

Spolupracují rodiče v oblasti EVVO celistvě?

V přírodě bezpečně

Pracujeme vědomě s riziky při pobytu v přírodě – jaká máme pravidla a opatření?

Jak jsou rodiče informováni o způsobu zajištění bezpečnosti dětí při pobytu v přírodě?

Spolurozhodují děti o způsobech zajištění bezpečnosti při pobytu v přírodě?

Příprava na celoživotní vzdělávání v duchu vzdělávání pro udržitelný rozvoj

Jsou kompetence předškolních dětí rozvíjeny v souladu se vzděláváním pro udržitelný rozvoj – v situacích ze života, podpora kritického myšlení, participace, zodpovědnost, učení zkušeností?

Je navázáno partnerství MŠ se základní školou, na kterém se podílejí i děti?

Ekonomické alternativy

Rozvíjí MŠ některou z forem alternativní ekonomiky – sběr papíru, plastových víček, elektroodpadu, …?

Nabízejí se vyřazené věci k dalšímu použití?

Využívá MŠ spolupráci s ÚP, PMS při zaměstnávání osob na různé pracovní pozice a šetří tak ekonomickou zdroje školy?            


                                                                                           


MAŽORETKY „ HVĚZDIČKY“

Na mateřské škole Bratří Čapků mají již dlouholetou tradici a to od roku 2001.

Jak vůbec vznikl název „Hvězdičky?“ V roce 2003 se naše mateřská škola poprvé účastnila velké přehlídky mažoretkových souborů na Stadionu v České Lípě, a protože  první kostýmy měly barvu žluto- modrou, děvčátka tehdy vymyslela název našeho týmu, který přetrval do dnešní doby.

Tuto zájmovou aktivitu vede paní učitelka Romana Brožková, zkušenosti získávala postupně, účastnila se různých pohybových seminářů, ale spoustu nových nápadů měla od její dcery, která začínala s mažoretkami též v naší mateřské škole v roce 2001. Nadšení pro tento druh sportu u ní přetrvalo několik dalších let, společně jezdily na různé přehlídky a soutěže.

Paní učitelka začínala s náčiním baton(hůlka), později přidala pom-pony(třásně)           a nejnovější je zumbatomic(dětská zumba). V roce 2010 absolvovala kurz zumbatomicu. Všechny choreografie si sestavuje sama a též šije kostýmy. Naše mateřská škola využila grantu na nákup hůlek, pom- ponů a potřebné audiotechniky. Uvítali bychom sponzorský dar na nákup látek na nové kostýmky, obuvi, silonek, ponožek, ozdobiček atd. a pomoc maminek při šití. Rády bychom dali možnost realizovat se v tomto druhu pohybu i chlapcům a rozšířit řady mažoretek o husary.

Klasická mažoretka patří mezi nejnáročnější- propojení pochodu s hudbou, počítání přesných dob, točení hůlkou, poskoky, otočky, atd. Jednodušší je rozverná práce s třásněmi, tam se ztratí každá chybička a také zumba, kdy není důležité dodržování přesných pozic.

Dívky se učí správnému držení těla, rytmu, vnímání hudby pohybem. Pochod podle dětské hudby je dětem blízký, u toho si často zpívají a tak vlastně vznikl i nápad pochodovat jako malé mažoretky. Rozvíjíme u dětí mrštnost, flexibilitu, koordinaci, paměť, kreativitu. V zumbě se dívky seznamují s novými kroky Merengue, Salsa, Reggatton, Cumbia. Snažíme  se být pohybově aktivní delší dobu, umět napodobit daný pohyb, bezpečně se pohybovat ve skupině. Pohyb je důležitý pro každého a v každém věku, proto se snažíme pohybové aktivity zařazovat pro všechny děti během dne. Využíváme též míče, švihadla, stuhy, kruhy a jiné.

Z důvodu velkého nadšení nejen ze strany dětí, ale i rodičů, mají dívky možnost pokračovat v naučených dovednostech i na základní škole Šluknovská, která se nachází na našem sídlišti a máme velice dobrou spolupráci, popřípadě v zájmových kroužcích. Mnohé dívky začínající na naší mateřské škole,  sklízí velké úspěchy na různých soutěžích, dokonce světových.

Příprava dívek probíhá většinou 1x -2x týdně. Dívky reprezentují naší mateřskou školu na různých akcích, plesech, Akademii MŠ, Akademii ZŠ, městských slavnostech, na soutěžích- Májová mažoretka, O cenu starostky města Česká Lípa, vystupují pro důchodce. Děvčátka jsou nadšená, když se obléknou do kostýmků a mají krásný účes.


 

LOGOPEDICKÁ PREVENCE

V naší školce se snažíme vytvářet podmínky pro správný vývoj řeči a minimalizovat vznik poruch řeči. Zakládáme si na tom, aby všechny děti nebo alespoň většina z nich vstupovala do 1.třidy ZŠ bez vady řeči. Během celého roku používáme moderní učební aktivity  a logopedické pomůcky, které jsme měli možnost zakoupit z logopedických grantů. Získali jsme tablety,  notebooky a logopedické programy na interaktivní tabuli. Logopedickou prevenci zařazujeme do všech činností během celého dne. Rozvíjíme zrakové vnímání, sluchovou paměť, rytmické cítění, motorické schopnosti, souvislé vyjadřování.

Všechny učitelky absolvovaly kurz „Logopedická asistentka“, absolvují semináře a školení zaměřená na logopedickou prevenci. Rodičům nabízíme individuální poradenskou činnost. V říjnu mají možnost shlédnout ukázku logopedické prevence a zapojit se do činností se svými dětmi. Cílem tohoto setkání je rozšířit povědomí rodičů v oblasti logopedické prevence, poskytnout jim základní informace o zvláštnostech vývoje dětské řeči a vysvětlit rodičům rozdíl mezi logopedickou prevencí a nápravou řeči.

V září u všech dětí provádíme depistáž, která slouží k zmapování chybných hlásek. Na základě tohoto vyšetření je některým  dětem doporučena návštěva klinického logopeda   a vyšetření    v SPC Liberec pro vady řeči. S SPC LB spolupracujeme několik let a do naší MŠ pravidelně dojíždějí pracovnice centra na vyšetření a kontrolu. S dětmi s narušenou komunikační schopností pracujeme i individuálně. Využíváme nově vybavenou logopedickou třídu, kde máme logopedické zrcadlo, knížky, obrázky, stavebnice na rozvoj jemné motoriky, kostky. Děti zde mají látkové sáčky, ve kterých mají své bublifuky, brčka, míčky, zrcátka, peříčka a vše, co umožňuje dětem lépe zvládnout nápravu řeči a obohatit logopedické chvilky. Nápravu řeči začínáme gymnastikou mluvidel, povídáním nad obrázky, opakováním slovíček, vytleskáváním a určováním počátečních písmen, napodobováním zvuků. Děti vyplňují pracovní listy, skládají puzzle. Pro zpestření zařazujeme i „Míčkovou automasáž“, která má velmi široké uplatnění. Pomáhá zharmonizovat tělo, děti se při ní zklidní, uvolní  a masírují si určitou část těla. Pro navození příjemné atmosféry si pouštíme relaxační hudbu               a zapálíme aromalampu s vonnými oleji. Zařazujeme i muzikoterapii, děti rády bubnují na djembe  a rozvíjejí rytmus a sílu.

Správná péče o chrup souvisí i se správnou výslovností, proto každý rok s dětmi navštěvujeme dentální hygienistku. Školku navštěvují i studentky Lékařské fakulty v Hradci Králové, které děti seznamují se správnou péčí o ústní hygienu. 

Správná řeč je velmi důležitá nejen při vstupu do školy, ale i při volbě dalšího povolání. Proto by rodiče neměli podcenit řeč svých dětí a měli by mít na paměti, že čas, který věnují svému dítěti, je pravým projevem jejich lásky k němu a tím nejlepším důkazem, že jim na dítěti opravdu záleží.

 

  
 
Mateřská škola, Česká Lípa, Bratří Čapků 2864, příspěvková organizace