Kopretinky

Děti 4 - 5 leté

 • rozvíjení osvojených dovedností, návyků

 • postupný rozvoj hry, jemné a hrubé motoriky

 • zapojování se do všech činností během dne v pracovních koutcích, skupinová práce

 • využívat pracovních dovedností: kreslení, malování, modelování, stříhání, lepení

 • koordinace pohybů při cvičení, tanci

 • logopedická prevence, práce na interaktivní tabuli

 • větší samostatnost, dokázat vyřídit vzkaz, orientovat se v budově školy

 • znát děti ve třídě, uvědomovat si své okolí, navštěvovat kulturní programy

 • práce s interaktivní tabulí

Personální obsazení

učitelka Dana Plhalová
učitelka: Michaela Žďárská
školnice: Marie Bednářová
kuchařka: Irena Šťastná
asistentka pedagoga        Tereza Plhalová


 


 pis z třídní schůzky ze dne 11.9.2019

1. školní řád, režim dne, týdenní plány, informace o chodu MŠ

- třída Kopretinek ( 26 dětí ), v celé MŠ 91

- informace pro rodiče jsou na nástěnkách v šatně a na dveřích do třídy (nutné číst)

- vnitřní řád, seznámit se s ním

- příchody a odchody dětí do MŠ a z MŠ, předat vždy dospělému (uč. nebo uklízečce),

   pozdnííchody hlásit, kód, zavírat dveře s dvěma klikami

- Nutné - informovat učitelky o zdravotním stavu dítěte, nahlašovat výskyt vší a dětských nemocí

- bezpečnost dětí v umývárně

- kontrola evid. listú, správná telef. čísla, dohody o převzetí

- hygien. potřeby, peníze do MŚ

2. placení školného a stravného do 15. dne v měsíci, variabilní symboly, odhlašování

stravy, pro příjemce -napsat jméno dítěte!!!!

3. potřeby dětí do MŠ

- nahlásit alergie, léky

- do třídy nenosit cennosti, šperky, hračky (pouze plyšáky na spaní)

- webové stránky, akce, telefon

- sběr papíru

- problémy vždy nejprve řešit s učitelkami

4. co by mělo vaše dítě zvládnout

- oblékání, úklid věcí, zvládat základní hygien. návyky, základy sebeobsluhy, poprosit

poděkovat, pozdravit , od října jíme příborem, ne prstové rukavice, PODEPSAT VĚCI!

 1. učení v přírodě, tělocvična, vhodné oblečení

 2. vyšetření očí, 150kč, dne 31.10.2019

Všechny aktuality třídy Fotografie třídy
 
 
Mateřská škola, Česká Lípa, Bratří Čapků 2864, příspěvková organizace