Charakteristika školy

Mateřská škola se nachází na nejmladším českolipském sídlišti - na Ladech. Z tohoto důvodu nazývá veřejnost naše předškolní zařízení „ školka Lada “.

Škola byla předána do užívání v květnu 1992. Stavba měla původně sloužit jako jesle , ale  rozhodnutím Města Česká Lípa  byla  zprovozněna na trojtřídní mateřskou školu.

Interiér postupně podle finančních možností obnovujeme a zvelebujeme. V současné době zařazujeme děti do tří tříd běžného typu a jedné třídy speciální - pro děti se speciálními vzdělávacími potřebami.         V běžných třídách probíhá integrace individuální.

Školní zahrada byla v roce 2007 upravena z projektu Norských fondů – „Revitalizace školních zahrad“ – dřevěnými hracími prvky, dopadovou plochou, pískovištěm. Zahradu zvelebujeme nově vysázenými keři, stromy, květinami a bylinkovou zahrádkou. Od roku 2018 probíhá postupně úprava severní strany zahrady pro účely přírodní pedagogiky.                           

Naplňujeme kapacitu školy do počtu 91 dětí.  Veškeré prostory budovy /původně trojtřídní MŠ/ jsou plně využity a přizpůsobeny pro potřeby dětí. Třídy jsou vkusně vybaveny dřevěným nábytkem, vhodnými estetickými doplňky, variabilními stavebnicemi, speciálními pomůckami, knihami, učebními pomůckami.   K dispozici máme  keramickou pec s dílnou, učebnu environmentální výchovy a logopedie.

V současné době o děti pečuje 18 zaměstnankyň - 8 učitelek, 3 asistentky pedagoga, 1 školní asistentka, 2 kuchařky, školnice, 2 uklízečky, 1účetní + VŠJ.

Naše mateřská škola vzdělává děti podle ŠVP „Pomoz mi, abych to dokázal“.


 VNITŘNÍ   ŘÁD  MATEŘSKÉ   ŠKOLY  ČESKÁ  LÍPA, 

BRATŘÍ  ČAPKŮ  2864,  PŘÍSPĚVKOVÉ  ORGANIZACE

Provoz MŠ je od 6,15 hodin do 16, 15 hodin

Provoz   MŠ   bývá přerušený v době hlavních prázdnin  / zpravidla 4 – 5  týdnů v létě /  a v době mezi vánočními svátky / zpravidla 1 týden / . Přerušení provozu MŠ oznámí ředitelka  školy po projednání se zřizovatelem nejméně dva měsíce předem a zabezpečí pobyt dítěte v jiné MŠ a pokud to není možné, vydá rodičům potvrzení o přerušení provozu MŠ.

Do mateřské školy přijímá děti ředitelka zařízení v době oficiálního zápisu, který je veřejnosti sdělen formou plakátů a v tisku /květen/. K docházce do MŠ jsou přijímány děti  od tří let,výjimečně i mladší, pokud splňují požadavky na docházku dítěte do MŠ a jsou přiměřeně svému věku vyspělé. O zařazení dítěte se speciálními vzdělávacími potřebami rozhoduje ředitelka zařízení po dohodě s rodiči  na doporučení odborného lékaře, PPP nebo SPC. Všechny děti /vyjma dětí s povinnou předškolní docházkou/ jsou přijímány na zkušební tříměsíční dobu. Pokud se prokáže, že dítě není schopno se v této zkušební době po stránce duševní nebo tělesné přizpůsobit podmínkám školy a vyhovět požadavkům, které klade na dítě MŠ, přistoupí ředitelka školy po dohodě   s rodiči  k ukončení předškolního vzdělávání.

Ředitelka školy může vyloučit dítě z docházky do MŠ v případě, že rodiče opakovaně neuhradí stravné nebo úplatu za předškolní vzdělávání a pokud narušují řádný chod školy.

Děti se do MŠ přijímají zejména od 6,15 do 8,00 hod., poté se škola z bezpečnostních důvodů zamyká. Po obědě se škola odemyká ve 12,00 hod. - levý vchod, ve 12,30 hod. pravý vchod. Po odpolední svačině ve 14,45 hod. Rodiče pro vstup do budovy používají bezpečnostní kód, který je shodný pro oba vchody a každý rok se mění.

Po předchozí dohodě je možno přivádět dítě do MŠ kdykoliv; dítě musí být ale nahlášeno   na stravování.

Zástupce dítěte je povinen oznámit MŠ  předem známou  nepřítomnost dítěte  / lázně, pobyt

v nemocnici, vyřazení z kolektivu ze  zdravotních důvodů apod./  a dítě omluvit do 8,00 hod.

Děti s povinnou předškolní docházkou omlouvají svou nepřítomnost v Omluvném listu.

Zákonní zástupci dítěte jsou povinni předat dítě osobně paní učitelce -  za nepřevzaté dítě škola nezodpovídá! Za bezpečnost dětí v MŠ odpovídá pedagogická pracovnice do doby předání dítěte zástupci dítěte nebo jím pověřené osobě.

Rodiče dítěte mohou k vyzvedávání dítěte z MŠ pověřit písemně jinou osobu – bez písemného pověření  nevydají  p.učitelky dítě  nikomu jinému, než  jeho zákonnému zástupci.

V mateřské škole dítě potřebuje:  do třídy – zástěrku, hrací kalhoty / tepláky /, pevné bačkory, možno i zdravotní sandále, pyžamo, celé náhradní oblečení.

Pro pobyt venku: starší oblečení / aby se mohlo dítě umazat a nebylo za to plísněno od rodičů/ /, vhodnou obuv – snadnou na nazouvání, holínky, pláštěnku. Děti mají mít své věci označené, podepsané. Při nástupu do MŠ si mohou  rodiče domluvit s ředitelkou a třídními učitelkami  individuální adaptační režim pro své dítě.

Do mateřské školy patří pouze dítě zcela zdravé. V zájmu zachování zdraví ostatních dětí mají   učitelky  právo  nepřijmout  do  MŠ  dítě s nachlazením nebo infekčním onemocněním.

Rodiče jsou povinni  hlásit  výskyt  infekčního onemocnění  v rodině a veškeré údaje o zdraví

dítěte / alergie, záchvatové onemocnění, užívání léků, zakázané potraviny atd. /.

Rodiče jsou povinni nahlásit ihned změny v osobních datech dítěte, změny telefonního spojení na rodiče, změnu zdravotní pojišťovny dítěte.

Stravování dětí je součástí výchovně vzdělávacího procesu v mateřské škole. Přijaté dítě k předškolnímu vzdělávání se stravuje vždy/výjimka – děti se zdravotním postižením/.

Otázky týkající se stravování projednává rodič s vedoucí školní jídelny. Úplata za předškolní vzdělávání je stanovena na 450,- Kč za dítě na jeden měsíc. Předškolní dítě, které navštěvuje MŠ poslední rok před vstupem do ZŠ, platbu nehradí.  Děti s odkladem školní docházky hradí zvýšené stravné. Platbu za předškolní vzdělávání a stravování je nutno uhradit do 15.dne ve stávajícím měsíci. Rodič je povinen zajistit si včas termíny k úhradě a tyto bezpodmínečně dodržovat! Je vhodné zajistit si trvalý příkaz k úhradě.

Děti jsou ředitelkou MŠ přijímány k celodennímu vzdělávání. Škola integruje děti se speciálními vzdělávacími potřebami  formou skupinové nebo individuální integrace. Žádáme rodiče, aby z bezpečnostních důvodů nedávali dětem do MŠ řetízky, náramky, velké náušnice, korále, hodinky /možnost úrazů, ztráty/.

 

Posláním naší mateřské školy je rozvíjet samostatné a zdravě sebevědomé děti cestou přirozené výchovy a položit základy celoživotního vzdělávání všem dětem na základě jejich možností, zájmů, potřeb, talentu. Věnovat náležitou individuální péči dětem se speciálními vzdělávacími potřebami. Společně s rodinou – Pomoz mi, abych to dokázal – připravovat dítě na život ve společnosti.

 

Každá třída pracuje podle RVP, ŠVP,  třídního vzdělávacího plánu a denního organizačního řádu, který je natolik flexibilní, aby reagoval na aktuální změny a potřeby dětí.

MŠ prohlubuje estetickou, zdravotní a EVVO.

MŠ  spolupracuje s rodiči dětí s cílem  vzájemného výchovného  působení. S třídními učitelkami se rodič domlouvá na společném postupu při výchově a vzdělávání dítěte a má právo být informován o prospívání svého dítěte. Rodiče mají možnost podílet se na dění  v MŠ, účastnit se různých programů, sponzorovat školu.

Rodiče mají právo být informováni pravidelně a dostatečně o všem, co se děje v MŠ: denní pohovory s učitelkou, nástěnky, pozorování dětí při hře. Při pravidelných třídních schůzkách,  besedách  mohou  otevřeně  diskutovat o plánování,  akcích školy, programu MŠ.

Pro  rodiče nabízíme besídky, ukázky výchovné práce, konzultační  hodiny, odborné  besedy,

půjčování odborné osvětové literatury. Rodiče si mohou kdykoliv vyžádat konzultaci s učitelkou nebo ředitelkou školy po předchozí domluvě.

MŠ spolupracuje se společenskými institucemi, Speciálními pedagogickými centry, PPP, pediatry, odbornými lékaři, ZŠ, partnery z Operačních programů Výzkum, vývoj                    a vzdělávání.

Konzultační hodiny ředitelky školy po předchozí domluvě: denně od 10,00 – 11,00 hodin.

 

Vnitřní řád školy nabývá platnosti dne: 01.09.2014   aktualizace: 01.09.2015, 01.09.2016, 30.08.2017, 30.08.2018, 31.08.2019

 

www.skolkalipa.cz       ms.lada@tiscali.cz        487 522598        ms.lada.reditelka@seznam.cz

 

 
 
Mateřská škola, Česká Lípa, Bratří Čapků 2864, příspěvková organizace